160420_conditionsVoorwaarden voor interventie van het kantoor De Jongh-Dunand,
Advocaten bij het Hof te Parijs,
16, avenue Victoria
75001 Parijs

1 - Voorafgaand aan de aanvaarding van een dossier, dient het kantoor over de complete identiteit van de cliënt te beschikken, een natuurlijke of rechtspersoon die een beroep doet op haar diensten.

2 - De cliënt wordt verondersteld in te stemmen met de huidige voorwaarden voor interventie.

3 - Als tegenprestatie voor de dienstverlening voldoet de cliënt honorarium zoals hierna nader omschreven, vermeerderd met forfaitaire communicatiekosten van 6%.

4 - Bedragen die verschuldigd zijn aan derden, in verband met interventiekosten van andere professionelen zoals de kosten en honoraria van Confrères en/of deurwaarders, deskundigen, etc. de griffiekosten en transportkosten zullen daarboven het honorarium aan cliënt worden gefactureerd. Behalve als anders overeengekomen, is het honorarium verschuldigd volgens de tijd die werd besteed vermenigvuldigd met het uurtarief.

5 - Het uurtarief dat 260 € bedraagt, kan afhankelijk van de dossiers variëren tussen 200 en 300 euro maximum exclusief BTW. Het wordt jaarlijks door het kantoor herzien. Het uurtarief is toepasselijk op alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van een dossier, in het bijzonder en zonder dat deze opsomming limitatief is, de afspraken, de telefoongesprekken, het redigeren van brieven en andere communicatiemiddelen zoals faxen, e-mail, de vertegenwoordiging en de assistentie bij rechtbanken, het voorbereiden van gerechtelijke aktes (verzoekschriften, dagvaardingen, conclusies etc.), het redigeren van contracten, het onderzoeken en het ondernemen van allerhande stappen waarbij inbegrepen de dienstreizen. In ieder geval  kan het kantoor een resultaat honorarium in rekening brengen geïndexeerd op het behaalde resultaat al of niet buitengewoon. De hoogte van de indexering bedraagt minimaal 3% en maximaal 7 %.

6 - Het kantoor handelt door het vragen van voorschotten die worden gecompenseerd met de definitieve declaratie die aan het eind van het dossier wordt opgesteld. Zolang het voorschot niet is voldaan worden er geen activiteiten ontplooid.

7 - De activiteiten worden op gezette tijden aan de cliënt gefactureerd. Behalve als anders overeengekomen wordt, is de betalingstermijn van een voorschot of honorariumdeclaratie 10 (tien) dagen. Na deze termijn is een forfaitair bedrag van 40 € wettelijk verschuldigd. (Decreet 2012-1115 van 2 oktober 2012).

8 - Het kantoor is gerechtigd een rente toe te passen voor ieder bedrag dat op de vervaldatum onbetaald is gebleven, in overeenstemming met de richtlijn 2000/35/CE. De rente koers die wordt toegepast is de koers die door de Europese Centrale Bank is gekozen vermeerderd met 10 punten.

9 - De advocaat oefent een gereglementeerd beroep uit en is onderworpen aan de Orde van Advocaten van zijn balie. In geval van geschil is Frans recht van toepassing. Ieder geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de deken van de Orde van Advocaten bij het Hof te Parijs.

 

Wettelijke informatie